תקנון האתר

 1. האתר והשימוש בו ובחומרים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי או לכל שימוש אחר אשר חורג משימוש אישי.
 2. מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר.
 3. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
 4. השימוש באתר באמצעות החשבון והסיסמה שהתקבלה בעת ההרשמה לאתר, וכן השימוש שנעשה על ידי המשתמש בחומרים, מידע והתכנים הנכללים באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים הנכללים באתר בכלל ובתקנון זה בפרט.
 5. רישום לאתר
  1. באתר ישנם תכני וידאו לצד תכנים נוספים.
  2. השימוש בשירותי האתר לרבות שירות צריכת תכני השיעורים מותנה בהרשמה ובקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים.
  3. כל משתמש אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונות לרבות פרטי שם המשתמש והסיסמה.
 6. הרשמה לשיעורים חיים on-line
  1. באתר ניתן לרכוש זכות להשתתף בשיעורים חיים המועברים באון-ליין דרך ZOOM‎‎.
  2. המשתתף בשיעור נותן את הסכמתו לכך שתמונתו וקולו יוקלטו כחלק מן השיעור, ומכאן שהשתתפותו בשיעור תוקלט ותהיה חלק מן הקניין הרוחני של בעלי האתר אשר יוכלו לעשות בהקלטת השיעור כל שימוש שהוא, לרבות פרסום השיעור המוקלט.
 7. אספקת מוצר – שיעורים מוקלטים
  1. באתר ניתן לרכוש שיעורים מוקלטים בודדים או במקבצי שיעורים. השיעורים יופיעו בעמוד האישי של המשתמש ויהיו זמינים לתקופה מוגבלת שלא תפחת משבועיים.
 8. אספקת מוצר – בדיקת חיבורים
  1. באתר ניתן לרכוש בדיקת חיבורים. ניתן להגיש חיבור לבדיקה באופנים הבאים:
   1. חיבור המוגש בכתב יד יש לכתוב בכתב יד על גבי דף חיבור, כמו דף החיבור של המרכז הארצי, ולהגיש את הקובץ בפורמט PDF.
   2. בהתאם למתכונת הבחינה הפסיכומטרית אין להגיש חיבורים בכתב יד שאורכם עולה על כ-50 שורות או כ-450 מילים.
  2. החיבור הבדוק יימצא באזור האישי או בתיבת המייל של המשתמש לאחר כשבעה ימי עסקים.
  3. אין אפשרות לקבלת החזר כספי לאחר שליחת חיבור לבדיקה.
 9. ביטול עסקה והחזר כספי
  1. משתמש שלקח חלק בשיעור on-line או רכש שיעור מוקלט יכול לשלוח הודעה לדוא”ל ninyopsycho@gmail.com או להשאיר הודעה בטופס בדף “צור קשר” בה הוא מודיע כי אינו מרוצה מטיב או מאיכות השיעור שצרך ולקבל את כספו בחזרה בתוך זמן סביר.
  2. יש לשלוח את דרישת ההחזר הכספי בתוך זמן סביר שלא עולה על 10 ימים ממועד הרכישה.
  3. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות שלא להעניק החזר כספי כאשר חל שימוש חוזר או לא הוגן בבקשה להחזר כספי מצד אותו המשתמש.
  4. ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות ובכלל זה הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.
 10. שימוש אישי
  1. המשתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד.
  2. סיסמת המשתמש היא אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי.
  3. משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין והאתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לבטל הרשאות משתמש שיפעל בדרך של שיתוף הפרטים והסיסמה לאלתר.
 11. תכני האתר ושמירת זכויות יוצרים
  1. כל תכני האתר לרבות תמונות, מאמרים, טקסטים, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, מצגות, תרגילים וכיוצ”ב (להלן: “התכנים“) המצוין בבעלות האתר ו/או מפעיליו ו/או צדדי ג’ שהעניקו לו רישיון להשתמש בהם – מוגנים כולם על פי דיני זכויות היוצרים ואין לעשות בהם כל שימוש מלבד שימוש לצרכים אישיים ללא אישור בכתב ממפעילי האתר.
  2. אין להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל אל תכני האתר ללא אישור בכתב ממפעילי האתר.
 12. אחריות
  1. התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם. האתר ומפעיליו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.
  2. בשום מקרה לא יישאו האתר ומפעיליו או ספקי האתר באחריות לכל נזק (לרבות, ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן נתונים או רווחים, או בשל הפרעה עסקית) הנובעים מהשימוש או מאי היכולת להשתמש בחומרים באתר האינטרנט , גם אם האתר ומפעיליו או נציג מורשה מטעמם קיבלו הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כזה.
  3. החומרים המופיעים באתר האינטרנט יכולים לכלול שגיאות טכניות, דפוס, או שגיאות צילום. האתר ומפעיליו אינם מתחייבים כי כל החומרים באתר האינטרנט שלהם יהיו מדויקים, מלאים, או נכונים. האתר ומפעיליו עשויים לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. האתר ומפעיליו, לעומת זאת, אינם מתחייבים לעדכן את החומרים.
  4. כפי שמפורט לעיל, במידה והמשתמש לא מרוצה משיעורי שנרכש ביכולתו לבקש החזר כספי בהתאם לס’ 9 לעיל.
 13. שינויים
  1. האתר ומפעיליו רשאים לשנות את תנאי שימוש באתר האינטרנט שלהם בכל עת ללא הודעה מוקדמת. באמצעות אתר זה, אתה מסכים להיות מחויב מתוקף הגרסה הנוכחית של תנאים אלה ותנאי השימוש.
 14. הגבלה או מניעה של גישה לאתר
  1. האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.
 15. מתן שירות
  1. במידה ומשתמש רכש שירות או מוצר מסוים ועקב תקלה הנמצאת באחריות האתר אותו השירות או המוצר לא סופק יינתן למשתמש החזר כספי בגין השירות/מוצר שנרכש ולא סופק.
 16. אבטחה ופרטיות
  1. האתר לא שומר את סיסמאות ופרטי האשראי של המשתמשים.
  2. לפרטים נוספים, עיין במדיניות הפרטיות המלאה של האתר.
 17. יצירת קשר
  1. לכל דבר ועניין ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר בכתובת ninyopsycho@gmail.com.
 18. הגבלת גיל
  1. תכני האתר רלוונטיים לבני 15 ומעלה.
 19. תניית שיפוט
  1. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.